Descàrregues

Documentació per a activitats

Per a participar en activitats extres i puntuals, que impliquin sortir de les instal.lacions del club, cal disposar d'una sèrie de documents signats per els pares. Aqui podeu descarregar la fitxa d'inscripció, fitxa mèdica i autoritzacions diverses (de transport en vehicle privat, de drets d'imatge, etc) quan us sigui requerida per les monitores del Club.

Cal omplir els documents i signar-los pel pare, mare o tutor legal. S'entregaran abans de realitzar l'activitat, i són requisit indispensable per a poder participar-hi.

 

DESCARREGAR FITXES